WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Demilec Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. St. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa, od 7 września 2020 do 30 września 2020, w godzinach 18-20.

Prezes Zarządu
Bogumiła Lewandowska

Warszawa, dnia 2-09-2020