Ogłoszenie o WZA

Zarząd Demilec Polska S.A., KRS pod numerem KRS 0000532844 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.09.2020 r. o godz. 9:15 w Kancelarii Notarialnej Tomasza Binkowskiego w Gdańsku przy ul. Uphagena 21/3

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wniosku o sposobie podziału zysku za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019: w tym bilansu oraz rachunku zysku i strat;
 3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 4. sposobu podziału zysku za rok 2019;
 5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki   z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
 6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
 7. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 8. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 9. Wolne wnioski i dyskusja
 10. Zamknięcie obrad.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed ZWZA w Warszawie w siedzibie Spółki przy ulicy Leszczyńskiego 40A.