Informacja na temat przetwarzania danych osobowych


Informujemy, ze przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

1. Administrator Administratorem Państwa danych osobowych jest Demilec Polska Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 40 A, 02-496 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzone go przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000532844, NIP: 5223017336, o kapitale zakładowym 280.000,- zt wpłaconym w całości.

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować sie z nami:

telefonicznie:+48 22 428 26 56

przez e-mail:biuro@demilec.org

listownie: ul. Stanisława Leszczyńskiego 40 A, 02-496 Warszawa

2. Podstawa prawnie cel przetwarzania danych Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie Państwa zgody, ewentualnie, w przypadku zaistnienia przestanek określonych w przepisach prawa, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Podstawowym celem, w jakim będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jest należyte wypełnianie warunków zawartych z Państwem umów. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych może być również realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, np. ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić wykonanie zawarte umowy.

3. Kategorie przetwarzanych danych Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:

– dane identyfikacyjne,

– dane kontaktowe.

4. Udostępnianie danych innym podmiotom Państwa dane osobowe będziemy udostępniać podmiotom należącym do następujących kategorii:

– właściwym organom państwowym jeżeli taki obowiązek będzie wynikał. Z wiążących nas przepisów prawa,

– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi (np. obsługę prawą lub informatyczną) — tylko jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi i wyłacznie na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy od przekazanie danych osobowych.

Państwa danych osobowych nie będziemy przekazywać do państw trzecich. Nie będziemy również profilowć Państwa danych osobowych.

5. Czas przetwarzania danych
Państwa dane będziemy przetwarzać nie dłużej, niż przez czas niezbędny do wykonania całkowitego rozliczenia zawartych z Państwem umów lub do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń wynikających z takich umów.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do Państwa danych i otrzymania ich kopii,
2. prawo sprostowania (poprawiania) danych,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych ustalonych z Państwem działań,
5 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególne sytuacje.
6. prawo do przenoszenia danych — mają Państwo prawo otrzymać od nas dane osobowe Panstwa dotyczące, mogą tez Państwo zlecić nam przestanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego —jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych — w każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonaliśmy przed cofnięciem zgody.